Jdi na obsah Jdi na menu
 


Služby knihovny

Knihovny poskytuje knihovnické a informační služby - zejména výpůjční služby, informační služby o knihovním fondu, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, informace v oblasti veřejné správy, možnost využívání meziknihovní výpůjční služby (MVS), vyhledávání v internetu pouze v základní knihovně v Dolním Bukovsku.

 

Využívání výpočetní techniky a závazná pravidla pro užívání PC a instalovaného internetu.

Uživatel je povinen využívat v knihovně jen programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Možnost využívat počítačových prostředků k získávání informací prostředníctvím internetu má každý občan ČR.

Užívání internetu je bezplané. Nejkratší doba práce na internetu v případě velkého zájmu je 1/4 hodiny.

Uživatel nesmí provádět takové změny v konfiguraci počítače, které by měly vliv na jeho funkčí nebo na provoz sítě. Tato činnost je vyhrazena jen odpovědnému pracovníkovi sítě. 

Ukládání dat na diskety, USB atd. může být realizováno pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem. 

Uživatel se zavazuje, že nebude šířit nelegální software, popřípadě je vědomě používat.

Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.

Porušení těchto pravidel uživatelem může být uživatel vyloučen z přístupu k PC a internetu, případně bude zahájeno řízení o náhradě způsobené škody.

 

Uživatelé knihovny

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba ČR, které knihovna vystavila čtenářský průkaz. Knihovna vyžaduje k vystavení průkazu údaje: příjmení, jméno, adresa bydliště, rok narození.

Při zpracování osobních dat se knihovna řídí zákonem o ochraně osobních údajů a Směrnicí o ochraně osobních údajů, kterou vypracoval a schválil zřizovatel. 

Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Při porušování tohoto opatření může být uživatel dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny.

Uživatelem knihovny přestává být ten, kdo se sám z knihovny odhlásí, kdo soustavně porušuje výpůjční řád knihovny, kdo úmyslně poškozuje knihovní fond nebo působí jiným způsobem v knihovně škody.